شب شد و آینه ی ماه شکست، دست این مرد نمک داشت؟ نداشت

سلام 

دل خورشید محک داشت؟ نداشت!

یا به او آینه شک داشت؟ نداشت!

آسمانی که فلک می‌بخشید احتیاجی به فدک داشت؟ نداشت!

غیر دیوار و در و آوارش، شانه‌ی وحی کمک داشت؟ نداشت!

مردم شهر به هم می گفتند در این خانه ترک داشت؟ نداشت!

شب شد و آینه ی ماه شکست، دست این مرد نمک داشت؟ نداشت!

تو بپرس از دل پرخون غمت، چهره‌ی یاس کتک داشت؟ نداشت! نداشت! نداشت

شهادت بی بی دو عالم را تسلیت عرض می کنم

/ 0 نظر / 7 بازدید