میرسد روزی که ما نیستیم

سلام

زندگی تکرار فرادهای ماست.میرسد روزی که فردا نیستیم .آنچه

 می ماندفقط نقش نکوست . نقشها میماند و مانیستیم .

شهدا خوب انتخاب کردن هم بازمان هم با بصیرت قدم برداشتند

 

/ 0 نظر / 11 بازدید