خبر برید دو سه شاخه تبر شده

سلام

این شعر از آقای محمد مهدی سیار از ماهنامه امتدادشماره 52 صفحه 66 نوشته شده ، خیلی زیبا گفته شده . 

خبر برید دو سه شاخه تبر شده

هنوز ماتم زن های خون جگر شده را

هنوز داغ پسرهای بی پسر شده را

کسی نبرده زخاطر ، کسی نخواهد برد

زیاد، خاطره باغ شعله ور شده را

کسی نبرده زخاطر، نه صبح رفتن را

نه عصرهای به دلواپسی به سر شده را

نه آه مانده بر آیینه های کهنه شهر

نه داغ هر آیینه تازه تر شده را

جنازه ها که می آمد هنوز یادم هست

جنازه های جوان، کوچه های تر شده را

نه ، این درخت پر زخم، خم نخواهد شد

خبر برید دو سه شاخه تبر شده را

/ 0 نظر / 16 بازدید